یکی از شایعترین علل توقف کاهش وزن تجمع سمومی است که از بافت چربی آزاد می شود. دفع این سموم از طریق پاکسازی و سمزدایی بدن و کبد می تواند روند کاهش وزن را بهتر و سالمتر کند.