کاهش سریع توده چربی بدن باعث آزاد شدن میزان زیادی چربی به داخل خون می شود و این چربی مستقیما به کبد منتقل می گردد. هرچه سرعت کاهش وزن بیشتر باشد چربی بیشتری در کبد تجمع پیدا می کند و سبب بروز بیماری تصلب شرائن و کبد چرب می شود.