فرناز بروجردی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دانش آموخته در دانشگاه شفیلد انگلستان

عضو انجمن تغذیه آمریکا

عضو انجمن متخصصین تغذیه انگلستان